فرياد ِ امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر :
_
rfgfr.jpg ghghhghgg.jpg sag.jpg 998703_697714026920688_1537745140_n.jpg
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میک.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
آﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﺕ ﺳﮓ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻡ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﯿﭽﯽ ﭼﺨﻪ ﭼﺨﻪ
ﻭﺣﺸﯽ ..........
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
پسره میره سربازی مرد بشه
میاد میبینه دوس دخترش زن شده...
این مال افسانه های کهن بود
الان
پسره دوسال میره سربازی و بعدم میره آمریکا 6 سال درس میخونه
برمیگرده تو اغتشاشات میگیرنش 4 سال میره زندان
میاد بیرون میبینه دوس دخترش مث چی منتظرشه!!!!
شوهر نیست
نیسسسسسسسسست
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﺍﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﺮﺍﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻻﻍ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﻭﺩ ﺳﺎﻋﺘﯽ 20
ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻋﺘﯽ 10 ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ
ﯼ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ
ﺩﺭ ﻳﮑﻤﺎﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮐﺮﺍﻳﻪ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﻳﮏ ﺍﻻﻍ ﺍﺳﺖ، ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ
ﻧﺠﯿﺐ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﻣﻌﯿﺎﺭ دخترا واسه ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ همسر :

ﻗﯿﺎﻓﻪ: ﺟﻮﺭﺝ ﮐﻠﻮﻧﯽ
ﻫﯿﮑﻞ: ﺍﻧﺮﯾﮑﻪ
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ: بیل گیتس
ﺍﺧﻼﻕ : ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﺳﻼﻡ
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺳﺘﻴﺪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻧﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﺳﮑﻮﻟﻪ ﺩﯾﮕﻪ، ﻧﺪﯾﺪﯾﻦ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻩ؟
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
با شاد بودن،زیبا بودن،رنگی بودن،
خندیدن،رقصیدن و آواز خواندن
هم می توان به بهشت رفت،
کافیست خوب باشیم وانسان.
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﯾﺰﻭﮔﺎﻣﯽ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻦ،

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺯﯾﻦ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﻣﺘﺮﯼ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ.
.
.
.
.
.
ﻣﺎﻣﺎﻧﺸﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺩﺧﺘﺮﻡ، ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮﺩﻩ

ﻫﺴﺘﯽ ﭼﺮﺍ؟؟؟؟ ﺍﯾﻨﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯿﻪ !!!!!

ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ...
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
گفتہ بودی همیشہ خواهے ماند
سنگ بارید، شیشہ خواهے ماند

گفتہ بودمـ نفاق مےافتد اتفاق ، اتفاق مےافتد
ماجرا زخمـ و داستاטּها درد ... نازنیـטּ ! پیچ قصہ را برگرد
نازنیـטּ راه و چاه را گفتمـ آخر اشتباه را گفتمـ
گفتمـ اما عقب عقب رفتے شب ‌شنیدی و نیمہ شب رفتے ...

هـرچہ بـود و نبود خواهد مــُرد
مـرد ایـטּ قصہ زود خواهد مــُرد...
.
.
.
اتاق

"علیرضا آذر "
... ادامه
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
امـــــــــــــــــــــــــــــــــیر
آهای آقا پســـــــــری که به یه دختر میگی آبجی

بهش میگی آبجـــــیم شو...

آره داداش با توام این رسمش نیست اون دختر با هزار امید آبجـیت میشه

آبجــیت میشه تا حرفایی رو که به داداش واقعیش نمیتونه بزنه به تو بزنه

آبجـــــیت میشه تا درد و دلای خودشو به تــــو بگه

آبجــیت میشه تا وقتی نمیتونه با کسی حرف بزنه وقتی بغض تو گلوشه

و نمیتونه داد بزنه بیاد و تو آرومــــش کنی

اگه قبول میکنی که داداشــش باشی باید مثه آبجــــی خودت مراقبش باشی

نـــــزاری آزاری از کسی ببینه
... ادامه
صفحات: 10 11 12 13 14 انتها ابتدا