فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
♥ وقتے براے اولین بار دیدمش…!
هرگز فڪرش را هم نمیڪردم
ڪه”او”
همان ڪسے ست ڪه بعدها،قرار است
بارها برایش بمیرم…! ♥♥♥
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
دلم برايت تنگ ميشود گاهي
برا ی نفس هاي آرامت و خوابهاي عميقت
که ميان خواب
مرا تنگ به بغل ميگيري!
تنگ به آغوشت ميکشي
دلتنگ ميشوم براي حس نا خود آگاهت ميان خواب
که مرا آنچنان به آغوش کشيدي
که انگار من تکه اي از تو ام
و چه امن
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
?مے دانے چيست ؟
اصلا من قهرم
هيچ هم خيال نکن آشتے ام مے آيد
به اين زودے ها
اصلا هم خيال نکن
دلم تنگ مے شود
فکرِ باطل است اگر فکر کنے
با يک عزيزم
جانم خواهے شنيد
نه نه نه!
اسمم را هم که بگويے
لبخندم نمے آيد
گولِ چشمهايت را هم نمے خوردم ديگر . .
من قهرم
قهر قهر قهر
چه گفتے ؟ نشنيدم !
بلندتر بگو . .
دلت برايم تنگ شده ؟
راست مے گويے ؟ من هم !
من هم خيلے دلم برايت تنگ شده
اے واے ! باز هم که قهرم يادم رفت.
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
دلم مے خواهد
اينبار تمام
دوستت دارم هايم را
در شاخه گلے جمع کنم
و به تو هديه بدهم
تو به جاے چيدن گلبرگهايش
با گفتن دوستم دارد دوستم ندارد
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
عـزيــز دل مـن آنقـــدر مقـابلـت مے ايستم
تا لحـــظه اے نگاهــت در نگاهـم گــــره بخـــورد…
و مــن براے ثانيــه اے
عکسـم را در قــــاب چشــمانـت ببينــم
آنگاه براے يک عمــر
دلــم خـــوش مے شـــود کــه دوستـــم دارے
چــرا که عکــسم را در چشـمانــت قــاب کـــرده اے
يـک لحظـــه نگاهـــم کـــن عـشــــق مــن…♥
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
هيچكس بعد هيچكس نمرده

ولي
خيلي ها بعد از خيلي ها
زندگي نكردن

مثل من
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
قشنگ ترین

لحظه هاے عمرم را

پاے ساده ترین خاطرات

خواهم ریخت….

تا بدانے!!!!

عاشق ترین پروانه و
مجنون ترین دیوانه ات هستم…
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
هــر کســی را

بهر کاری ساختند

کار مــن دیوانه او بــودن است ....
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
وقتي از چـشم کـسي بيـفتي
مثل يــک قـــطره اشک …
ديگه فــرقـي نميــکنه کجـــا بـــاشي …
گوشه ي چشم ..
رويِ گونه ..
و يا ..
رويِ خــاک !
تـــو ديـگر چــکيــدي … اميدي نيست
... ادامه
صفحات: 10 11 12 13 14 انتها ابتدا