فرياد ِ BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ :
_
1.jpg 1513702274615683_orig.jpg 07.jpg 06.jpg
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ

دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگـ.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
از گندمزارها که می گذرم ، دستم به خوشه هاست ، دلم با تو ...

از خیابان که می گذرم ، یاد تو با من است ، چشمم به چراغ راهنما ...
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
میان دفتر شعرم ، مرا گم کردی و رفتی ... نوشتم بی تو میمیرم ،

تبسم کردی و رفتی ... نوشتم بی تو غمگینم ، نوشتم بی تو افسردم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
جنگل رد پای باران است ، ویرانه رد پای طوفان ، من رد پای تو ام ...

همیشه پشت در خانه ات تمام می شوم ..
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
نمیدانم
چشمانت با من چه می کند
فقط وقتی که نگاهم می کنی

چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد
که حس می کنم
چقدر زیباست فدا شدن برای
چشم هایی که تمام دنیای من است
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
عاشـــق آن نیست
که عشق تکیه کلامش باشد
عاشـــق آن است.
که وفاداری مرامش باشد ...
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
هنوز هم میتوان از جاذبه عشق گفت..
میتوان آغاز کرد،،
میتوان [!]ن آورد،،
و میتوان قسم خورد ک..
این عشق نغمه پرواز، یه پرنده اس..
شبنمی روی گلبرگ گلی ایست..
غزلی از یه کتاب عاشقی ایست..
قطره ای از باران ناب زندگی ایست..
صدای رویش جوانه ای از درختی ایست..
رنگین کمانی از آبی بیکران آسمانی ایست..
عطر گلی از بوی شمعدانی ایست..
شراب ناب پنهانی ایست..
بلوغ لحظه شورو حال عشق و دلدادگیست..
و طبیب دل بیماریست..
این است عشق..جاذبه عشق
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
چون ڪـہ درگیرت شدم،شیدا شدم
چون ڪـہ نامت میبرم،رωـوا شدم

چون ڪـہ تعبیر منی، حیران شدم
چون شدے محبوب دل،عقلم پرید آدم شدم
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
می گوینـــــد:
حرف هـــــا هم پــــا دارند

پاهای بزرگی که گـــــاهی جـــــایشان
را روی دلـــــی می گذارند

و برای همیشـــــه می ماننــــد
... ادامه
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
BIJANܨܓܨ ❤ = بیژنPO유+웃 ܨܓܨ
هی شعر میبافم برایت تا
از شاعرانِ ویژه ات باشم
با شالِ قرمـز سر بچرخانم
عکاس باشی
سوژه ات باشم..
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها ابتدا