DSC00076.jpg DSC00077.jpg DSC00061.jpg 2.jpg
Behnaz

یک نفس جای نفس هایم به زیر چهره ام آرام خواب.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
Behnaz
Behnaz
خوشبختی دوست ناباب من بود معده‌ام هضمش نمی‌کرد آن قدر بالا آوردمش که میانه‌مان خراب شد اکنون مدت‌هاست با رنج می‌پرم یک لحظه با او بودن لا یتناهی‌ی بی‌منتهاست مست خواب هم باشم خودم را به زحمت بیدار نگه می‌دارم تا کنارش بنشینم چشم در چشمش او حرف‌هایی می‌زند که هیچ کجا پیدا نمی‌شود
... ادامه
Behnaz
Behnaz
زنی كه تنهاست
زیبا هم اگر باشد

خاطر جمع!

تنها
تكیه میدهد
به دیوار زمان
و
آواز میخواند
Behnaz
Behnaz
این واژه‌ها که جز تو نیستند شب و روز تمام زندگی من نیز همین است که بتراشم واژه‌ها را چون آنجلو که داوود را و بیرون بکشم تو را از دل سنگشان
Behnaz
Behnaz
پاهایم سست می‌شوند کند می‌شوند سنگ می‌شوند می‌ایستم نگاه می‌کنم جفت چشمان توست پیچیده به زانوانم
Behnaz
Behnaz
Behnaz
Behnaz
فک گریخته نیزه‌ی شکارچی شکسته در تنش از درد نعره می‌کشد می‌‌رود می‌رود به پیش هر از چندی نیزه می‌گیرد به مرجان‌ها فک گیج می‌شود از درد کهنه‌ی بی‌درمان در ازدحام پچ‌پچ ماهی‌های مدعی رنج هزارباره می‌برد مدام خواستم بگویمت بی نیزه‌ی شکسته‌ات چه تاریک بودم چه بی‌ثمر چه نا‌امید هی صیادی که کاش صیدم کرده بودی درست.
... ادامه
Behnaz
Behnaz
به پسرم فکر کردم دیدم حالا بزرگ شده چشم ها یش شبیه من و لبهایش... گفتم شاید صدایش به من رفته باشد و نگاهش... آخ جه بازیگوشانه می خندد جادوگر! با آن منگوله کلاهش به خودم می آیم هوایی است امروز ها! من که هیچ پسری نداشته ام من که هیچ وقت باردار نشده ام انگار یاد نگاهی افتادم یاد لب هایی !
... ادامه
Behnaz
Behnaz
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذوق زده شدم
صفحات: 5 6 7 8 9 ابتدا