tmp_2882-IMG_20170101_120437-224812813.jpg tmp_20931-PhotoGrid_1465551686394-1931503245.jpg tmp_23377-Screenshot_2016-05-24-08-21-561-1931503245.jpg tmp_29129-sketch-1464712558111-1931503245.jpg
M@RY@M


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
M@RY@M
M@RY@M
الهی من دورش بگردم هلنا جوجو
دخترا و پسرا هر کی اشپزی بلد نیست از خودش خجالت بکشه
ای جونم فقط 4سالشه هاااااااااا
یاد بگیرید زود تند سریع
M@RY@M
M@RY@M
ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﺮﺍﺏ : * ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ: ﺭﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﯾﻞ * *ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁﺑﺮﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻧﺪﺭ ﻣﺤﻞ * *ﻣﮑﻦ ﺗﯿﺰ ﻭ ﻧﺎﺯﮎ ﺩﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﺧﻮﺩ * *ﺩﮔﺮ ﺳﯿﺦ ﺳﯿﺨﯽ ﻣﮑﻦ ﻣﻮﯼ ﺧﻮﺩ * * ﺷﺪﯼ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﭼﺖ* * ﺑﺮﻭ ﮔﻤﺸﻮ ﺍﯼ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺳﺮﺕ * *ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺖ ﺑﺲ ﻧﺒﻮﺩ * *ﮐﻪ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻭ ﭼﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﻧﻤﻮﺩ * *ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺖ ﺍﻓﺮﺍﺳﯿﺎﺏ * *ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺶ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺒﺎﺏ * *ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﻫﯿﻢ * * ﺩﺭﯾﻐﺎ ﭘﺴﺮ، ﺩﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﻫﯿﻢ * *ﭼﻮ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ * *ﺯ ﺗﻮﺭﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ * *ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻣﮑﻦ ﺿﺎﯾﻊ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﺍﻭ * *ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺠﻮ * * ﺩﺭﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻡ، ﺍﯼ ﯾﻞ ﺑﺎﮐﻼﺱ * *ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﻤﻮﺩﯼ ﺗﻮ ﭘﺎﺱ * * ﺗﻮ ﮐﺰ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺑﺪﯼ * *ﭼﺮﺍ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺯﺩﯼ * *ﻣﻦ ﺍﺯ ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﭘﻮﻝ ﺁﻭﺭﻡ * *ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﻡ، ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﻫﻢ * *ﻣﻦ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﯿﺸﻢ ﭘﺴﺮ * * ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺠﺰ ﮔﺮﺯ ﻭ ﺗﯿﻎ ﻭ ﺳﭙﺮ * * ﭼﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯﯾﺎﻥ، ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﭖ ﻧﯿﺴﺖ * * ﺗﻮ ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﻫﻔﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﺝ ﺑﯿﺴﺖ * *ﺑﻪ ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﻧﮕﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ * *ﭘﺪﺭ ﺟﺪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ * *ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮﻡ، ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﺧﺶ ﺧﻮﯾﺶ * * ﺗﻮ ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﭘﺎﯼ ﺩﯾﺶ * *ﻣﻘﺼﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﺑﻮﺩ * *ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ...
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
از زبان دكترسمیعی:

من درایران چیزهای عجیبی دیدم ....!
کسی بوسه ی فرانسوی بلد نیست....!
اینجا مثل آلمان پل عشق ندارد......!
از رز هلندی هم خبری نیست.....!
اینجا عشق یعنی....!
به خاطر چشم های دوروبرت.....!
معشوقت را فقط از پشت گوشی بوسیده باشی........!
دوست داشتن یعنی کلاس گذاشتن برای همدیگر...!
مهربانی ات را می گذارند به حساب آویزان بودنت ..!
من در ایران نتوانستم به کسی بفهمانم دوست داشتن را به حساب چیز دیگری مگذار ...!
ایرانیان جوانی نمی کنند پیر مرد و پیرزن های کم سن وسال بسیار دارند..!
ایرانیان عشق را با ماشین و لباس خوب انتخاب می کنند نه با نیت خوب !
ایران را دوست دارم،
امــــــــا ...
اینجا ادم همیشه دلگیر است
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
{ نوشته ی زیبا از دکتر شریعتی }


»»» ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﻭﺭِ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ؛
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺎﺭِ ﺗﻤﺎﻡِ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ، ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ،

ﺍﻣــــﺎ ؛

ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ
ﺷﮑﺴﺘﻦِ ﺩﻟﻲ،
ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ،
ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥِ ﺣﻘﻲ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ ﺑﻲ ﻓﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ
ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥِ ﺩﻟﻲ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ،
ﺧــــﺪﺍﻱِ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.
ترجیح می دهم باکفش هایم درخیابان راه بروم وبه خدافکرکنم تااین که درمسجدبنشینم وبه کفش هایم فکرکنم....!

دکتر شریعتی .
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
ای دل کوچک من
توخدایی داری
که بزرگ است...
بزرگ...
وبه قول" سهراب"
درهمین نزدیکیست
ای دل کوچک من
بگذارغم وغصه ببارد
شاید
شایداینبارخدا میخواهد
که پس ازبارش غم
وپس ازخواندن نامش هردم
اسمان دل توصاف شود
ونگاهت به همه اهل زمین پاک شود
شایداینبارخدامیخواهد
که خودش چترشود
که بمانی
نروی
ودگربازنگویی "سهراب" قایقت جادارد!؟
ای دل کوچک من
توبمان وبگذار
که دراین بارش بی وقفه غم
بانگاهت به خداشادشوی
وبخوانی هردم
که خدایی داری
که بزرگ است...
بزرگ است...
بزرگ...
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
M@RY@M
M@RY@M
بالاخره معادل فارسی سلفی هم درست شد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خویش انداز
M@RY@M
M@RY@M
ﺟـــﺸـﻦ♥♥ ﺳــﭙــﻨــﺪﺍﺭﻣـــذگان ﺭﻭﺯ ﺷﯿﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﺩﻟﺪﺍﮔﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻧﯿﮏ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ و مردان برومند کهن مرز و بومم ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﺩﺑﺎﺵ ‏« ﺳﭙﻨﺪﺍﺭﻣذ ﭘﺎﺳﺒﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ / ﺯ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﻭﺍﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ سرزمین ما پر از عاشقانه های زیباست بیژن و منیژه♥ لیلی و مجنون♥ ویس و رامین ♥ وامق و عذرا♥ شیرین و فرهاد ♥ امیرو گوهر ♥ نجمه و رعنا♥ طالب و زهره ♥ من به پاس داشت نیاکان عاشقم سپندارمذ راشاد باش میگویم 29بهمن روز سپندرمذگان مبارک
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
ﭼﺮﺍ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻓﻮﺭﯾﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﻭﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ؟
.
ﺯﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺍُﮐﺎﻟﻴﺪﻳﻮﺱ ﺩﻭﻡ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻗﺪﺭﺕ
ﻣﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺍﺳﺖ , ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍ
ﺣﺮﺍﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ
ﻭﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ
ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻏﺎﺭﻱ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻫﻢ
ﺩﺭ ﻣﻲ ﺍﻭﺭﺩ ..
ﺗﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﻭﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ
ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ
ﺩﺧﺘﺮ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ.
... ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻭﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﻭﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻱ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ..
پیشاپیش ولنتاینتون مبارک ❤
... ادامه
صفحات: 12 13 14 15 16 انتها ابتدا