tmp_2882-IMG_20170101_120437-224812813.jpg tmp_20931-PhotoGrid_1465551686394-1931503245.jpg tmp_23377-Screenshot_2016-05-24-08-21-561-1931503245.jpg tmp_29129-sketch-1464712558111-1931503245.jpg
M@RY@M


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
M@RY@M
M@RY@M
چقدر سوت و کور شده ای بابا
M@RY@M
M@RY@M
مورد داشتیم طرف زیر برگه امتحانش زده:

بای امتحانات

دبیرش امضا کرده زده:

غلط کردی شهریور میبینمت
15 دیدگاه · 3 سال و 6 ماه و 11 روز و 12 ساعت و 2 دقيقه قبل توسط موبایل
8 لایک‌!  
M@RY@M
M@RY@M
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﺸﺪﯾﻢ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﻨﯿﺪ
... ادامه
2 دیدگاه · 3 سال و 6 ماه و 11 روز و 21 ساعت و 23 دقيقه قبل توسط موبایل
6 لایک‌!  
M@RY@M
M@RY@M
کـــُنـــکـــوریـــاش
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ مرداد ﻣﺎﻩ؛ ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﮐﻪ سایت سازمان سنجش باز شود و اعمال مشاهده گردد
ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ شما اشک میریزید ﻭ پدر مادر نق میزنند
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻪ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩﺭﺱ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 3G ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ
ﭘﺲ ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ دوران کنکور ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ اینستاگرام ﻭ ﻻﯾﻦ ﻭ ﻭﺍﺗﺲ ﺍﭖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻫﺮﮔﺰ به سال چهارم ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ
ﭘﺲ ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ تا تست ها را بازگو کنند و به شما ﺑﯿﻢ ﻧﺪﺍﺩﯾﻢ؟ !
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﺩﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ اینستاگرام ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻻﯾﻦ ﺭﻭﯼ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
اینوایت ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﮐﻪ جوین دادید ﭘﺲ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺱ ﻣﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎﺩﺭﺱ ﺷﻤﺎ
ﺁﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺰﺍﯼ رد شدگان ﻭ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯿﺴﺖ
... ادامه
2 دیدگاه · 3 سال و 6 ماه و 17 روز و 4 ساعت و 50 دقيقه قبل توسط موبایل
10 لایک‌!  
M@RY@M
M@RY@M
تنهــــایـی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت!!!

رفیق داری…
همــــــــدرد نداری!

خانواده داری…
حمــــــــایت نداری!

عشق داری…
تکیـــــــــه گاه نداری!

یکی و دوست داری...
حضــــــورشو نداری!

مثل همیــــشه….
همه چــــــی داری و ....
هیچــــــــی نداری....
... ادامه
دیدگاه · 3 سال و 6 ماه و 19 روز و 6 ساعت و 19 دقيقه قبل توسط موبایل
7 لایک‌!  
M@RY@M
M@RY@M
الان مردم به شش دسته غیر مساوی تقسیم میشن؛
☜دسته اول؛ برای والیبال هورا هورا میکنن!
☜دسته دوم؛ احسان احسان میکنن و میخوان از پنجره بپرن پائین!
☜دسته سوم؛ تبریک میگن به خودشون به شما به همه!
☜دسته چهارم؛ تحریمیم؛ میفهمی!؟ تحریمیم، میفهمی! میکنن!
☜دسته پنجم؛ اینام تو فاز شکست عشقی خودشون باقی موندن!
دسته شیشم منم ! من خاصم . میفهمی ؟؟؟(tongue)(teeth)(shy)
... ادامه
5 دیدگاه · 3 سال و 6 ماه و 22 روز و 23 ساعت و 59 دقيقه قبل توسط موبایل
6 لایک‌!  
M@RY@M
M@RY@M
نازکن، عیبی ندارد، نازنین تر میشوی
با غم این روزهای من عجین تر میشوی

آتشی هستی که وقتی گر بگیری در دلی
از دل آتشفشان هم آتشین تر میشوی

لحظه ی لبخند، مانندِ... شبیهِ.... مثل یک...
وای من ... اصلن ولش کن... نقطه چین تر میشوی

خنده وقتی روی لب های تو جا خوش می کند
باز هم از آنچه هستی دلنشین تر میشوی

گرچه من با نازِ چشمانِ تو ویران میشوم
ناز کن، عیبی ندارد ، نازنین تر میشوی..
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
چقدر اين متن دلنشينه…. ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ نفر ﻣﯿـــــــﺮنجی

ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪیش

ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ

ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ ...

ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــمه...

ﯾﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ...
ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ...!

ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ
و ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ
....ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ...
ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ!


ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯ ﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــﻪ
ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧــــﺎﻟﯿــــﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﯿـــــﺸﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑــــﻨﻪ


ﯾــــﻪ ﭼﯿـــــــﺰ سنگين ﻣﺜـــــــل
""ﺣـــــــــﺮﻣـــــﺖ ""
... ادامه
M@RY@M
M@RY@M
به ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ !
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ...
ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ...
ﺑﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺍﮔﺮ ...
ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮕﻪ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ !
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ ...
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﺪ !
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ...
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺍ
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ...
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ !
ﻓﮑﺮﺕ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﻪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ !
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ...
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ...
ﺗﻤﺎﻡِ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ !
ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ !!!
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ...
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ !
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﭘﺎﯼ ﺁﻏﻮﺵ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ
ﻫﻨﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ !
ﺍﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥِ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥِ ﻣﺮﺩﯼ ...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ...
ﻫﻨﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ !
ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ...
ﺑﺎﻭﺭِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ...
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ...
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ !
ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ
ﻣﯿﺎﻥِ ﺭﺍﻩ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩِ ﺍﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺟـــــــــــــــــﺰ ﺗـــــﻮ....

... ادامه
صفحات: 7 8 9 10 11 انتها ابتدا