حرفهایی هست که باید زده بشه ولی مخاطبش معلوم نیست ...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

بدون مخاطب

گروه عمومی · 12 کاربر · 254 پست
صابر
صابر
نشسته ایم

خودم و قلبم..

با هم”نقطه بازی” میکنیم..

زبان نفهم قلبم نمیفهمد “قواعد” بازی را..

تمام خانه ها را با اسم ”تو” پر میکندگاهی لال میشود آدم ... حرف دارد ولی کلمه ندارد
... ادامه
navid
navid
elmah
elmah
وقتی قبلا بهترین ها را در یک نفر دیــــده باشی ... ســخت می توانی خوبــــی ها را در دیگری پیدا کنی!!