شعرُ شعرُ شعر

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شعر

گروه عمومی · 15 کاربر · 336 پست
سوگل
سوگل
رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست
شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست

خدا کسی است که باید به دیدنش بروی
خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست

به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند
خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست

به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل
که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش
هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست

فاضل نظري
... ادامه
سوگل
سوگل
دیگران از صدمه‌ی اعدا همی نالند و من
از جفای دوستان گریم چو ابر بهمنی

رهی معیری
سوگل
سوگل
ما را بجـــــــــــز خیالت فکری دگر نباشد
در هیچ ســـر خیالـی زین خوبتـر نباشد
سوگل
سوگل
گر فلک نشناخت قدر ما رهی عیبش مکن
ابله، ارزان می فروشد گوهر نایاب را

رهی معیری
صفحات: 12 13 14 15 16 انتها ابتدا