شعرُ شعرُ شعر

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شعر

گروه عمومی · 15 کاربر · 336 پست
دریا
دریا
یار بی پرده کمر بست به رسوائی ما
ما تماشائی او خلق تماشائی ما
دریا
دریا
به زیر تیغش مکن آه و فغان ای دل
مبادا بر سر رحم آوری آن بی مروت را