فرياد ِ سینا :
_
201552319352382a.jpg طبیعت-گردی-در-پاییز.jpg 1391180931495108_large.jpg 684127_GvXBexVp.JPG
سینا

ارامم-تنهایی رفیق همیشگی من دستانش از دستم ر.. [درباره]

اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
سینا
سینا
سلام
سینا
سینا
سکوت ازدیواراتاقم بالامیرود پنجره خسته ازنفس هایم سایه پشت دربه هق هق افتاده انتظارمی چکد
سینا
سینا
موسیقی دوریت راچه کسی مینوازدکه صدای سکوتش همه هستی ام رافراگرفته
سینا
سینا
بنام نقش بند صفحه خاک
سینا
سینا
سلام من سینا هستم و تازه به جمع شما اومدم
صفحات: 284 285 286 287 288 ابتدا