دیوار خاطره؛بنویسید دیگه هر چی دوست دارید.

کاربران گروه

مدیران گروه

mur of Memories

گروه عمومی · 4 کاربر · 3 پست
دریا
دریا
++ نقطه ضعفت،موهای بلند من بود می خواهم کوتاهشان کنم بر نمی گردی؟
بالا برم پایین بیام آخرش خودتی چی دارم غیر از تو؟
دیوار خاطره؛بنویسید دیگه هرچی دوست دارید.