فرياد ِ shadi khanom :
_
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
shadi khanom


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
shadi khanom
shadi khanom
پيش به سوي خريد با عشقم
shadi khanom
shadi khanom
ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ...
ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ 15 ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭ 15 ، ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ،
ﻣﺎﻫﯽ 600 ﺗﻮﻣﻦ !!
.
.
.
.
.
.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺍﻭﻥ 15 ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻡ ﻣﺎﻫﯽ 300
ﺗﻮﻣﻦ؟؟؟
.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﯾﮑﻢ ﻓﺤﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯﺵ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ...
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ .ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻫﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﯿﻨﮓ ﺟﻮﻧﮓ.ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ : ﮔﻔﺖ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺑﻪ ... ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ..ﺩﯾﺪﻥ ﯾﺎﺭ...بوسه یار...ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ ... ﺩﻟﻢ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : وااا ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ؟....بعد ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩﮐﻨﺴﺮﺕ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﯾﯿﯽﯾﯽﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ هاهاهایییییییی های های های هایﻫﯿﯿﯿﯽ ﻫﯿﯿﯿﯿﯽ ﻫﻮﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎ ﻫﺎﻻﯼ ﻫﻮﺍ ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻩ ﺣﯽﺣﻪ ﺣﻪ ﺣﺤﺤﺤﺤﺤﺤﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺩﻝ !!!!!!!!!ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ : ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : ﻫﻨﻮﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ!!!
shadi khanom
shadi khanom
هووووی دنیــاااا
←منو یادته؟→
همونی که هیشکی از چرت و پرتاش و مسخره بازیاش و جیغاش اّمون نداش؟!
همونی که همیشه کلی انرژی داش؟!
همونی که از دیوار راست بالا میرفت؟!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خو اگه یادت اومد میخاسم بت بگم هنوزم همونجوریم تا همه جات بسوزه
اصن بــچــرخ تا بـــچــــرخیــــم
shadi khanom
shadi khanom
من نه خر درون دارم که احساساتی شه 
نه سگ درون که پاچه بگیره 
.
.
.

من فقط یه خرس درون دارم که یا خوابه یا گشنشه..
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
دست منم میتونست تو این پاییز تو دست کسی باشه
اما
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دستم کثیفه میفهمی ، دست کردم تو دماغم...
shadi khanom
shadi khanom
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ، ﺩﯾﺪﻡ
دختره ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ!!!
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ؟
ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ ..!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
خلبان خودكشي كرده
كمك خلبان سكته
ماهم درحال سقوطيم✈
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
سلامممممم
shadi khanom
shadi khanom
برين بخوابين ديگه
صفحات: 11 12 13 14 15 انتها ابتدا