فرياد ِ shadi khanom :
_
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
shadi khanom


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
shadi khanom
shadi khanom
واي خدا عجب درس بيخوديه
shadi khanom
shadi khanom
وقتي كه يهو از خواب ميپري....
shadi khanom
shadi khanom
شيشها ميلرزن
shadi khanom
shadi khanom
كلي مهمون ناخوانده داريم
shadi khanom
shadi khanom
از افراد دورو بدم مياد ديگه
shadi khanom
shadi khanom
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﻍ ﯾﮏ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖ
ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﯾﮏ
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ
ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
shadi khanom
shadi khanom
وقتي كه تب داري
shadi khanom
shadi khanom
لواشك مامانم برام خريده
صفحات: 13 14 15 16 17 انتها ابتدا