فرياد ِ shadi khanom :
_
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
shadi khanom


اطلاعات پروفایل این کاربر خصوصی است!
shadi khanom
shadi khanom
اینجا، همه تنهان! امّا خیلیا هنوز گَرمَن! متوجّه نشدن!
shadi khanom
shadi khanom
هرگز مژه بر هم ننهد عاشق صادق آن را كه به دل عشق بود خواب نباشد
shadi khanom
shadi khanom
دوست داشتن یه نفر دیوونگیه

دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست


دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست


اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه
shadi khanom
shadi khanom
من عاشقانه هایم را

روی همین دیوار مجازی می نویسم !

از لج تـو . . .


از لج خـودم . . .

که حاضر نبودیم یک بار

این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !
shadi khanom
shadi khanom
... ادامه
shadi khanom
shadi khanom
گاهی آدمها زیبایند نه به خاطر چهره یا کلامشان،
بلکه صرفاً به خاطر آنچه که هستند،
خود واقعیشان و اصالت حقيقيشان.
shadi khanom
shadi khanom
چقدر اسم میلاد تو سایت دارین
shadi khanom
shadi khanom
من یاد خوش دوست به دنیا ندهم
لبخند خوشش به حور رعنا ندهم
shadi khanom
shadi khanom
صفحات: 168 169 170 171 172 ابتدا