نسلی هستیم که :
از پشت ِ
قاب های شیشه ای مانیتور ؛
یکدیگر را در آغوش کشیدیم !
·
1391/10/17 - 22:01 در مشهدیا پرچم بالاست