با کسی که دوستش دارید ... عکس نگیرید ... نخوابید ... آهنگ گوش ندهید ... بیرون نروید ... قدم نزنید ... مسافرت نرید ... دریا را نگاه نکنید ... حتی دستانش را هم لمس نکنید! و کلا خاطره نسازید !!!ء
وقت نبودنش می فهمید که چه میگویم
·
1
1391/10/23 - 21:24 در مشهدیا پرچم بالاست