كارگر خسته كنار صندوق صدقه ايستاد و از جيب سوراخ پيرهن كهنه اش سكه اى بيرون آورد،
درحين انداختن سكه،نوشته اى روى صندوق صدقه ديد:
" صدقه عمر را زياد میكند "
مردرنج ديده بی درنگ منصرف شد!!
·
1391/10/23 - 21:54 در مشهدیا پرچم بالاست