گاهی دست " خـــودم " را می گیرم ، می برم هوا خوری ..." یــاد " تو هم که همه جا با من است ..." تنــهایــی " هم که پا به پایم میدود ...میبینی ... ؟ وقتی که نیستی جمعمان جمع است !
·
1
1391/10/23 - 21:54 در مشهدیا پرچم بالاست