تصمیم گرفته ام " تنها" باشم ..!

فارغ از تمام ِ"تن ‌ها....
·
1
1391/10/23 - 22:02 در مشهدیا پرچم بالاست
آخرین 4 دیدگاه  
nasima♥

چه تصميما!!!

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 16 ساعت و 14 دقيقه قبل
Davoud

بله گرفته شده

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 31 دقيقه قبل
nasima♥

...حالا الان وقت كتك كاري ندارم....بعدا

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 29 دقيقه قبل
Davoud

من خيلي وقته كتك نخوردم همچين آماده ام

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 27 دقيقه قبل
nasima♥

ميگم بعدا...بگو چشم

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 26 دقيقه قبل
Davoud

بعدا حالش رو ندارم شرمنده

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 25 دقيقه قبل
nasima♥

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 24 دقيقه قبل
Davoud5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 23 دقيقه قبل
nasima♥

بيشين سره جات....بعدا

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 22 دقيقه قبل
Davoud5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 19 دقيقه قبل
nasima♥

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 18 دقيقه قبل
Davoud

5 سال و 11 ماه و 20 روز و 15 ساعت و 15 دقيقه قبل