هست فدای روی تو ، حاصل گفت و گوی تو
نیست مرا ، مگر شدن ، حاصل جست و جوی تو
دور تر از درون خود
خسته تر از برون تو
وای چه ها نگشته ام ، تشنه تر از سراب تو ...
تشنه تر از سراب تو ...
·
8
1392/06/19 - 14:39