خيلي حس بديه !!! وقتي نميتوني بري پيشش ! وقتي از اتاق عمل اومده بيرون و منتظري بهوش بياد تا دو كلمه باهاش حرف بزني ...
·
4
1392/09/09 - 15:24
دیدگاه  
آرام

کی

6 سال و 1 ماه و 29 روز و 18 ساعت و 9 دقيقه قبل
سوگل

6 سال و 1 ماه و 29 روز و 17 ساعت و 48 دقيقه قبل
آرام

6 سال و 1 ماه و 27 روز و 15 ساعت و 14 دقيقه قبل