من به رنگ صورتی اعتقاد دارم ...

من معتقدم که خنده بهترین سوزاننده ی کالری ست

من به بوسیدن معتقدم ، بوسیدن زیاد ...

من معتقدم وقتی که همه چیز غلط از آب درآمد ، قوی باشم

من معتقدم که دختران شاد ، زیباترین دخترها هستند

من معتقدم که فردا روز دیگری ست و به معجزه معتقدم ...

" آدری هپبورن "
·
13
1393/07/19 - 17:22
دیدگاه  
هستیلطف داری تو عزیزم

6 سال و 3 ماه و 14 روز و 3 ساعت و 6 دقيقه قبل
هستی

مگه چی میخونی ؟

6 سال و 3 ماه و 14 روز و 2 ساعت و 57 دقيقه قبل
هستی

الهی موفق باشی عزیزم

ترم چندمی؟

6 سال و 3 ماه و 14 روز و 2 ساعت و 49 دقيقه قبل
هستی

موفق باشی عزیزم

6 سال و 3 ماه و 14 روز و 2 ساعت و 41 دقيقه قبل