خیلی دوست دارم این بیت شعرو :

رنگ رخ دشمن از هروله ی ما پرید
داعشیان الفرار ، لشکر حیدر رسید
·
12
1393/08/12 - 10:58