العـاصیُ جـالسٌ عَلی صَـدرِه..!

سنگـینی گنـاه مُحـب روی سینـه ی امـام ،

سنگـین تر اسـت از...

سنگـینی نشستن دشمن روی سینـه ی امـام ...
·
12
1393/08/13 - 18:15