از دل تنگ اسیران قفس یاد کنید
ای که دارید نشیمن به لب بامی چند

عاشق اصفهانی
·
9
1393/10/22 - 19:53 در شعر