عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند
« حافظ »
·
9
1393/11/05 - 15:02 در شعر