چه آشوبیست در دلم
وقتی نمیدانم در نبودنم
به بودن چه کسی فکر میکنی
·
5
1394/03/15 - 01:27