تبلیغ رنگ مو داش نشون میداد تو تلویزیون ایران:
زنه اول روسریش مشکی بود. بعد استفاده از رنگ مو روسریش قهوهای شد.
·
9
1394/04/10 - 19:03