“وقتی میگید سخته مترادف جمله “من به قدر کافی قوی نیستم تا براش بجنگم” بس کنید این حرف هارو!!! مثبت باشید.“__ناشناس
·
8
1394/06/06 - 17:20