دیشب در خواب هایم خواب رفتم. پاهایم از خستگی قدم هایی که قرار است بروند.رفتند. دستانم را به بالشتي سفید حواله کردم.
من هنوز اینجایم.
پشت این دیوار.
و
گاهی یواشکی در قاب پنجره.اتاقی بزرگ
·
4
1394/07/15 - 14:02 توسط پیامک