تمام حسرت عمرم در این است که کسی در زندگیم هست،که ......نیست.
·
3
1394/07/20 - 11:40