اینکه آدم حرفی نمیزنه*نه اینکه دردی نداشته باشه*از یک جایی به بعد*آدم خودش میفهمه*که حرف زدن فایده ای نداره....
·
5
1394/08/04 - 11:24