آخر به چه درد می خورد
آفتاب اسفند ؟
این که
جای پای تو را
آب کرده است ...
·
3
1394/12/12 - 19:49