عاقلانه کنارگذاشتمت ؛ اما
هر بار که
مژه ای می افتد
روی گونه ام
بی اختیار ، تو را آرزو می کنم...

مثل بعضی صبح ها
که یادم می رود نیستی ؛
وَ بلند می گویم :
صبح به خیر...
·
3
1394/12/14 - 09:28