Reza hs:
از دست مردم به هر کجای دنیا که بگریزی،
باز پیدایت می کنند!
اگر زمانی خواستی گم بشوی...
جوری که هیچ کسی تو را پیدا نکند،
در خودت فرو برو.

سکوت کن...

مردم به تنها جایی که برای پیدا کردنت سر نمی زنند، درون یکدیگر است.
آدم ها درون خودشان از تنهایی می پوسند...
گم می شوند...
می میرند...!


علیرضا اسفندیاری
·
3
1395/05/01 - 17:19