دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست
اگر برف ببارد هست
اگر برف نبارد نیست ...

مثل دنیای من
اگر باشی هستم
اگر نباشی ...
·
7
1395/08/06 - 16:18