چه بدبخته اونی که زندگی منو مقایسه کنه
فقط ظاهرش قشنگه درونش از هر کسی پوچ تره
و چه تلخه وقتی از نزدیکترا زخم زبون میخوری
·
3
1395/09/01 - 21:46