مهم ماندن است
اما
نه به هر قیمتی..
گاهی رفتن عین ماندن است.............!!!
·
4
1395/11/12 - 21:59 در من به خودم