نمی دانم دنیا چگونه است؟چگونه حرفها وتقدیر ها همخوانی پیدا می کند انگار آنچه بر زبان ودل میگذرد بگونه ای با سرنوشت تداخل میابد.نمیدانم.دخترم نوبت اول را نمرات خوب گرفت به او قول دادم برایش مروارید بخرم.چون خودم سنگها را زیاد دوست دارم.نمی دانم گفتم انشا الله برایت مروارید میخرم/اما همین الان امروز اطلاع دادند که از اقواممان چند روز قبل فوت شده این خانم که چندروزقبل فوت شد نامش مروارید بود.نمی دانم در دلم گذشت بنویسم دنبال مروارید بودیم اما مروارید به خداپیوست.مروارید همین دلهای پراز غم است دلهای گرفته .خدابیامرزد تمام مرواریدها را تمام رفتگان دست نیافتنی را.برای تمام اموات ده صلوات بفرستید
·
1
1395/11/25 - 20:52