مواظب سلامتی تان باشید.هیچ چیز به درد نمی خورد.نه پول وثروتها نه مقامها-یعنی برای خودم مینویسم که همه چیز را بخاطر کار از دست داده ایم.گاهی هم بایدکار را از دست داد تا سلامتی بدست آورد.همه چیز کارنیست.سلامتی مهم تراست.کار باید در خدمت سلامتی باشداما در مملکت ما سلامتی در خدمت کار گرفته میشود.به قول یک کارگر رنگ کاری که تابستان برایم کارمیکردمیگفت انیشتین گفته که مردم جوانی خود را صرف کار و درآوردن پول می کنند بعد درپیری چندبرابر آن پول را صرف علاج بیماریهای مختلفشان می کنند.خوب ماکشورهای جهان سوم مخصوصا همینجوری هستیم.
·
1
1395/11/30 - 21:20