می گویند انتخابات است دوباره بازار وعده و وعیدهای دروغ باز است.یک عده میگویند مرگ بر فلانی یک عده دیگر می گویند درود بر فلانی.اما نه این مرگها و نه آن درودها آینده را معلوم نخواهد کرد.آینده در دست خداست.خدایی که تنهاترین افراد را بدون هیچ حمایتی بر تخت عزت مینشاندخداوندی که با تقدیرش عزیز ترین افراد را از خانه های مجللشان بسوی خانه آخر ت راهی میسازدو مطلع بر همه چیز است نیازی به هیچ سخنی ندارد.خودش مطلع است.حتی نیاز ندارد که من لب باز کنم و زبان به شکایت بگشایم او از قلبها باخبر است.نیازی به عصبانیتها و دروغها نیست.
·
1
1396/02/19 - 23:14