و سرانجـــاܢܢ ساعتے فــرا خواهــد رسیـد ڪـه دیڪًـرهیچ اتفاقے رخ نخواهـد داد و هیچ ڪـسِ دیڪًـرے از راه نخواهـد رسیـد و همه چیز به پایــاטּ خواهــد رسیـد جز انتظارِعبثـــــــــ
·
1
1396/02/20 - 00:00