نمی دانم چند روزی می شود که هوای وطنم بوی شهادت گرفته است.انگار بوی خون شهیدان در تمام ایران به مشام می رسد..حس عجیبی است.وشاید زیباتر از همه شهادت معلم نهضت بود که برای مطالبات خود به مجلس آمده بود برای گرفتن حقش برای اثبات مظلومیتش در سراسر تاریخ این مرزوبوم.وخداوند خواست تا او شهیدبشود.تا اینکه امروز مظلومیت این آموزش یار نهضت اثبات شود.او مظلومیتش را با ریخته شدن خونش مظلومیت خود را اثبات نمود.اما افسوس کاش کمی آقازاده ها از کاخهایشان خارج شوند.کاش کمی ملت راهم از پشت پرده های پر زرق وبرق عمارتهایشان بنگرند.افسوس.جهت تمام اموات مخصوصا این آموزشیار مظلوم ده صلوات بلندبفرستید.مظلومیتی که در تاریخ ایران ثبت خواهدشد.
·
1396/03/19 - 16:12