چقدربی رحم شدی..

ازوقتی فهمیدی عاشقتم..

به برق چشمات قسم..

دلم هواتوکرده..منویادت میاد؟؟!!
·
2
1396/03/28 - 20:02
پیوست عکس:
2.jpg