نمیدونم چرا دلتنگی ام رو نمیتونم به کسی بگم.......

چراوقتی بغض میکنم کسی روکه میخوام نیست که

بتونم روی شانه اش گریه کنم؟

چرااین روزا نیست که دلتنگی منو ازبین ببره.......

دلتنگی ام رو چیکار کنم؟؟؟؟؟؟
·
2
1396/03/28 - 20:03
پیوست عکس:
2.jpg