هر چي بزرگتر شديم پراكنده تر شديم
دختر خاله دختر عمه ها دختر عمو همه از ايران رفتن
فقط ما مونديم منم دوس ندارم از ايران برم
·
5
1396/04/11 - 23:00