شاید من برعکس همه باشم
ولی اونقدری عممو دوس دارم که نذارم کسی کاری بکنه که دوس نداره حتی اگه دختر خالم باشه
·
5
1396/04/30 - 14:51