دنیا جای قشنگ تری بود!
اگر آدما اینقدر که به ماه گرفتگی
توجه میکردن
به گرفتگی دل یه آدمم توجه میکردن...!
·
2
1396/05/18 - 21:37