بجای روغن نباتی از روغن مایع استفاده کنید.مانند روغن کنجد.روغن زیتون.روغن دنبه به هیچ وجه استفاده نکنید چون در زندگی امروزی برای ما که فعالیتی نداریم بسیار مضر است.روغن دنبه برای افرادی خوب هست که یکسره کاربدنی می کنند.
·
1
1396/07/06 - 10:41