کـــــــــــــاش....

فاصله ها

اجازه میدادن

وقتی قلبهــــــــــــــــــا

به یادهم می تپند

کنارهم باشند..
·
2
1396/07/13 - 22:49